Návštěvní řád

Areál fotbalového hřiště v Brně – Obřanech, ul. Zlatníky 1a, který využívá spolek SK Obřany, z.s. je sportovně kulturním areálem umožňujícím sportovní vyžití členům SK Obřany, z.s. i nečlenům podle organizačních pravidel, které jsou obsaženy v tomto „Návštěvním řádu“. Areál je také k dispozici ke sportovním, kulturním a společenským akcím i jiným spolkům, obchodním společnostem a jiným institucím na základě podmínek uvedených ve smluvním vztahu. Areál je rozdělen na dvě časti se samostatným oplocením – vlastní fotbalové hřiště a objekt šaten s restauračním zařízením a rekreační plochou zeleně. Při návštěvě areálu jsou návštěvníci povinni řídit se níže uvedenými pravidly:

  1. Při pohybu v areálu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny správce areálu, pořadatelské služby nebo členů výboru SK Obřany, z.s.. Při pohybu v restaurační části areálu navíc dbát pokynů provozovatele restaurace, případně jeho obsluhy.
  2. Nečlenům SK Obřany, z.s. je zakázáno pohybovat se v části areálu fotbalového hřiště, a to v době mimo konání tréninků, sportovních nebo společenských akcí, bez vědomí správce.
  3. Návštěvníci areálu SK Obřany, z.s. se musí  zdržet jakýchkoliv činností, které by vedly k poškození areálu nebo jeho zařízení. Musí dbát na svou bezpečnost, vyvarovat se nevhodného chování a jednání, které by ohrožovalo ostatní návštěvníky areálu. V době konání mistrovských zápasů se zakazuje vynášení nápojů ve skle do hlediště fotbalového hřiště, návštěvníci se musí řídit pokyny pořadatelské služby.  
  4. U dětí, zejména předškolního věku, odpovídají za jejich bezpečnost rodiče nebo jejich doprovod.     
  5. Návštěvníkům areálu (mimo členy SK Obřany, z.s., hráče a osoby soupeře uvedené v zápise o utkání v době jejich konání) je zakázáno vstupovat na travnatou hrací plochu bez povolení správce.
  6. Bez povolení výboru je zakázáno zdržovat se a vstupovat do areálu SK Obřany, z.s. v nočních a případně dopoledních hodinách od doby uzavření restaurace do doby otevření vstupu do areálu pro veřejnost, tj. obvykle po příchodu pracovníků restaurace nebo správce.
  7. Veškeré sportovní a společenské akce konané v areálu SK Obřany, z.s., musí být dopředu projednány a povoleny výborem SK Obřany, z.s. a je pro ně určen speciální režim využití areálu podle sjednaných smluvních podmínek s pořadatelem akce.
  8. Bez povolení SK Obřany, z.s. nelze v prostorách areálu vykonávat žádnou obchodní činnost, instalovat stánky s občerstvením nebo k prodeji zboží.
  9. Do areálu SK Obřany, z.s. je zakázáno vjíždět motorovými vozidly, vyjma vozidel, která mají vjezd povolen výborem SK Obřany, z.s..
  10. Psi se mohou pohybovat v areálu pouze v prostorách restaurace s povolením provozovatele, musí být na vodítku a vybaveni náhubkem.

V Brně Obřanech dne 1.1.2022         výbor SK Obřany